ประกาศให้ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทุน ดังต่อไปนี้

 

1. ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562

 

2. ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2562

 

และ

3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562
โดยจัดสรรให้นักศึกษาปริญญาเอกหรือปริญญาโท ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาสามารถสมัครเพื่อขอรับทุน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดการสมัครได้ที่

 

www.graduate.su.ac.th/…/2015-05-28-…/235-2016-03-14-03-04-25

 

หรือ
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณทิวา เพ็งตะโก
เบอร์โทรศัพท์ 034218790

จึงเรียนมาเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบโดยทั่วกัน

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทุน ดังต่อไปนี้

 

1. ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562

 

2. ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2562

 

และ

3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562
โดยจัดสรรให้นักศึกษาปริญญาเอกหรือปริญญาโท ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาสามารถสมัครเพื่อขอรับทุน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดการสมัครได้ที่

 

www.graduate.su.ac.th/…/2015-05-28-…/235-2016-03-14-03-04-25

 

หรือ
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณทิวา เพ็งตะโก
เบอร์โทรศัพท์ 034218790

จึงเรียนมาเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบโดยทั่วกัน