การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43(EECON43)

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43(EECON43)

2 พฤศจิกายน 2020

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร ได้เข้าร่วมจัดและแสดงผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43(EECON43) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

 1. อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์ นำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง คือ
  1) เรื่อง วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โหมดแรงดันโดยใช้ LM13700
  (Voltage-mode Quadrature Oscillator Using LM13700)
  2) เรื่อง วงจรกรองความถี่แบบสามอินพุตหนึ่งเอาต์พุตที่สามารถควบคุมได้ด้วยวิธีทาง
  อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ LT1228 (Electrically Tunable Three-Input Single-Output
  Filter Using LT1228)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล นำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง คือ วงจรกรองความถี่สูงแบบขั้นบันได Chebychev โดยใช้หลักการของดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์
  3. อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ นำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง ชุดจำลองกังหันลมด้วยการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำตามคุณลักษณะของกังหันลม

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน ทำหน้าที่เป็น Session chair อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล และอาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมในวันนี้ และภาควิชาได้ส่งเสริมและพานักศึกษาระดับปริญญาโทมาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้นำเสนอ oral presentation ประกอบด้วย

 • นายกรันธ์ อังกูร
 • นายสิรดนัย ศรีสำราญรุ่งเรือง
 • นางสาวณนันท์ โฉมนาค
 • นายอภิวัฒน์ ตันทอง