โครงการสัมนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการสัมนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563

7 กุมภาพันธ์ 2022

เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ La Isla Pranburi Beach Resort จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. เพื่อให้บุคลากรของภาควิชาฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และร่วมหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  3. เพื่อระดมความคิด ทบทวน และติดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  4. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563