รุ่นพี่เข้าทำงานที่ไหนกันบ้าง

รุ่นพี่เข้าทำงานที่ไหนกันบ้าง

บริษัทยอดนิยมที่รุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าทำงาน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านอิเล็กทรอนิกส์
  2. ด้านคอมพิวเตอร์
  3. ด้านไฟฟ้า
  4. ด้านโทรคมนาคม
  5. ด้านวิจัยและอื่น ๆ

    #ข้อมูลจากผลการสำรวจรุ่นพี่ศิษย์เก่าเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563