Electrical Engineering Silpakorn

Electrical Engineering Silpakorn

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในยุคดิจิทัล เตรียมความพร้อมสำหรับก้าวสู่การพัฒนาตามแผนระยะ 2565-2570 เตรียมพบกับห้องเรียนที่ทันสมัยตอบสนองนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า