ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยศิลปากร

     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2550 เริ่มต้นพันธกิจการผสมผสานศักยภาพด้านการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย มีผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยในศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าที่หลากหลาย ทั้งวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโทรคมนาคม มุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้สู่ความเป็นอัจฉริยะ เรามีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการสร้างบัณฑิตและงานวิจัยให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ภายใต้ สโลแกน ว่า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งมั่นเป็นผู้นำในการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสู่โลกเทคโนโลยีแห่งการสร้างสรรค์และนวัตกรรมอัจฉริยะ

     เราสร้างความร่วมมือทางวิชาการและมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เรามีโครงการวิศวะไฟฟ้าเสริมปัญญา อบรมให้นักศึกษาตลอดทั้งปี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ในหัวข้อที่หลากหลาย อาทิเช่น Computer Vision, Robotics, AI, Image processing, Internet of thing, Data Analysis Programing และ Intelligence electronics อีกทั้งยังเสริมความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับทำงาน โดยจัดอบรม การเตรียมตัวสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาด้วย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 15 ปี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งการสร้างสรรค์ ได้ขับเคลื่อนสโลแกนผ่านหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิเวตอร์ ที่มีแผนการเรียนสหกิจศึกษา เป็นแผนทางเลือกของหลักสูตร เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์จากการทำงานจริงได้ และหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

     ด้วยศักยภาพและฐานกำลังของบุคลกรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนสายเลือดใหม่ จำนวน 21 คน รวมทั้งนักศึกษาวิศวะพันธุ์ใหม่ชั้นปี ของภาควิชา ฯ จำนวน 800 คน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งการสร้างสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และรับใช้สังคม เพื่อขับเคลื่อนบริบทต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ ของ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และประเทศ เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้อัตลักษณ์คำว่า CREATIVE ENGINEERING

ปณิธาน

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งพัฒนาและจัดการการศึกษาเพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งสร้างสรรค์งานวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคม

วิสัยทัศน์

 

  • เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
  • เป็นที่ยอมรับ ด้านวิชาการและวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีการผสมผสานศาสตร์ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม
  • มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  • จัดการการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตวิศวกรที่มี คุณภาพออกสู่สังคม และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
  • สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • ให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและประเทศแบบยั่งยืน

พื้นที่บริการทางการเรียนรู้

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีห้องสำหรับการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ห้องโครงงาน และห้องวิจัยเฉพาะทาง เพื่อรองรับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงของนักศึกษา ตัวอย่างพื้นที่บริการเหล่านี้ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว ห้องประมวลผลสัญญาณดิจิตอล และห้องวิจัยไร้เสียง อีกทั้งยังมีห้องกิจกรรมนักศึกษา ที่ใช้สำหรับประชุม เตรียมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น