หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ผู้มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในงานพัฒนาและการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถปรับตัวสำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต และมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4. เพื่อสนองนโยบายรัฐ โดยเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี รวมทั้งสนองความต้องการแรงงานระดับสูงด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะในการผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน

 

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สร้างทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและสามารถผสานองค์ความรู้ทั้งด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศแบบยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1

 

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 4 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก 2

 

วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 1 หน่วยกิต

วิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต

วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 15 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา