หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีทักษะ และมีความสามารถในการศึกษาพัฒนางานวิจัยได้ด้วยตนเองเพื่อให้มีความพร้อมสาหรับการนำไปศึกษาในระดับสูงต่อไป
3) เพื่อสร้างบัณฑิตผู้มีวินัย ความคิด ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเป็นผู้นำ และมีคุณธรรม

 

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะและการสร้างสรรค์ได้
PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้
PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย
PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิต
PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหรือดำเนินโครงการได้
PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อออกแบบนวัตกรรมได้
PLO10 ระบุความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ที่จำเป็นสำหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ได้
PLO11 อธิบายหลักการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ได้
PLO12 จำแนกและมีทักษะในการใช้เครื่องมือปฏิบัติการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ได้
PLO13 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ได้
PLO14 ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติได้
PLO15 ออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ฝังตัวได้
PLO16 คิดวิเคราะห์ วางแผนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทำงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีจรรยาบรรณ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร (ปกติ)
*หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต
วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
*หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 37 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 59 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร (สหกิจศึกษา)
*หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต
วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
*หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 37 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 68 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา