บุคลากร (สายสนับสนุน)

นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
อีเมล์ : plungsuwan_s@su.ac.th
นายธชทัต จวงสอน
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : juangsorn_t@su.ac.th
นายพยุงศักดิ์ เรืองจินดา
วิศวกรปฏิบัติการ
อีเมล์ : rueangjinda_p@su.ac.th
นางสาวฐนิชา คล้ำชานา
นักการเงินปฏิบัติการ
อีเมล์ : klamchana_t@su.ac.th
นางผกามาศ สมจิตต์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : somjit_p@su.ac.th
นางสาวณัฏฐ์นรี กระกรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ : krakornkul_n@su.ac.th