บุคลากร (สายวิชาการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
งานวิจัย : Optical Interferometry, Optical Testing, Optical Measurements, Optical Instrumentation, Applied Optics, Optical Engineering, and Antenna Engineering
อีเมล์ : kaewon_r@su.ac.th
อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายประกันการศึกษาและการสร้างสรรค์
งานวิจัย : Computer vison, image processing
อีเมล์ : phumeechanya_s@su.ac.th
อาจารย์พรชัย เปลี่ยมทรัพย์
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายการจัดการและนักศึกษา
งานวิจัย : Read channel for data storage, wireless network
อีเมล์ : pliamsup_p@su.ac.th
อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
งานวิจัย : Analog signal processing, electronic devices
อีเมล์ : silapan_p@su.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา     เจวจินดา
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
งานวิจัย : Computation intelligence, embedded software and systems, VLSI/FPGA systems and their applications, machine learning
อีเมล์ : jewajinda_y@su.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ    สอดศรี
อาจารย์
งานวิจัย : Digital signal processing, acoustic-based monitoring system, acoustics & acoustic design, noise control, room acoustics, experimental acoustics of Thai musical instruments
อีเมล์ : sodsri_c@su.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์    วงศ์พร้อมมูล
อาจารย์
งานวิจัย : Analog signal processing, analog filters, database, data analytic
อีเมล์ : wongprommoon_n@su.ac.th
อาจารย์กิตติธัช พาพลเพ็ญ
อาจารย์
งานวิจัย : Power electronics, electric machine drive
อีเมล์ : paponpen_k@su.ac.th
อาจารย์ศักดิ์ระพี ไพศาลนันทน์
อาจารย์
งานวิจัย : Information Science, Information Retrieval, Information Need, Relevance, Neuroscience, Functional magnetic resonance imaging
อีเมล์ : tr.sakrapee@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนชู
อาจารย์
งานวิจัย : Embedded hardware system, sensor and transducer, antenna and microwave measurement
อีเมล์ : mearnchu_j@su.ac.th
อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์
อาจารย์
งานวิจัย : Power electronics, energy conversion, electric drives
อีเมล์ : choorak_c@su.ac.th
อาจารย์ ดร.กัณธิดา พันธุ์เจริญ
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายจัดการศึกษาวิเทศสัมพันธ์และสหกิจ
งานวิจัย : Energy harvesting and power management
อีเมล์ : pancharoen_k@su.ac.th
อาจารย์ ดร.อรทัย วัชรกฤชกรณ์
อาจารย์
งานวิจัย : Hard disk drive technology, Photonics Crystal application, Microwave Heating, Optical waveguide and application, Magnetic Sensor
อีเมล์ : sacmay@hotmail.com
อาจารย์ ดร.พลอยบุศรา โกมาสังข์
อาจารย์
งานวิจัย : Nanoelectronic technology, Nanocarbon materials, Semiconductor, LSIs, Non-volatile memory, Magnetic recording head technology, Micromagnetics analysis, Internet of things, and Biomedical Engineering
อีเมล์ : gomasang_p@su.ac.th