หนึ่งในวิสัยทัศน์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คือเป็นที่ยอมรับด้านวิชาการและวิจัยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงได้ดำเนินพันธกิจในการวิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและนำไปสู่การสร้างสังคมฐานความรู้ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแบ่งกลุ่มวิจัยดังนี้

กลุ่มวิจัยด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • การออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • การประมวลผลสัญญาณเชิงอนาล็อก
 • การออกแบบวงจรกรองความถี่อนาล็อก
 • การออกแบบวงจรอินเตอร์เฟส

นักวิจัย

 • ดร.ภมร ศิลาพันธ์ (silapan_p@su.ac.th)
  ดร. ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล (wongprommoon_n@su.ac.th)
  ดร.ณพงศ์ ปณิธานธรรม (panitantum_n@su.ac.th)
กลุ่มวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ปัญญาทางการคำนวณ
 • ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบสมองกลฝังตัว
 • คอมพิวเตอร์วิทัศน์
 • การประมวลผลภาพ
 • การเรียนรู้ของเครื่อง
 • ฐานข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • ช่องทางการอ่านข้อมูลที่ถูกบันทึก
 • เครือข่ายไร้สาย

นักวิจัย

 • ผศ.ดร.ยุทธนา เจวจินดา (jewajinda_y@su.ac.th)
  ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา (phumeechanya_s@su.ac.th)
  อาจารย์ พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ (pliamsup_p@su.ac.th)
กลุ่มวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม
 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • การขับเคลื่อนมอเตอร์
 • การเก็บเกี่ยวพลังงานและการจัดการกำลังไฟฟ้า
 • ทัศนศาสตร์ประยุกต์
 • เสาอากาศและการวัดคลื่นไมโครเวฟ
 • เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์

นักวิจัย

 • ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนชู (mearnchu_j@su.ac.th)
  ดร.กัณธิดา พันธุ์เจริญ (pancharoen_k@su.ac.th)
  ผศ.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน (kaewon_r@su.ac.th)
  อาจารย์ ชัยวุฒ ชูรักษ์ (choorak_c@su.ac.th)
  อาจารย์ กิตติธัช พาพลเพ็ญ (paponpen_k@su.ac.th)
กลุ่มวิจัยด้านวิศวกรรมเฉพาะทาง

วิศวกรรมเสียง (Acoustic engineering)

 • ระบบตรวจจับด้วยอะคูสติก
 • อะคูสติกและการออกแบบอะคูสติก
 • การควบคุมเสียงรบกวน
 • อะคูสติกในห้อง
 • อะคูสติกของเครื่องดนตรีไทย

นักวิจัย

 • ผศ.ดร.ชูเกียรติ สอดศรี (sodsri_c@su.ac.th)
วิศวกรรมชีวการแพทย์
 • วิศวกรรมระบบประสาทและการฟื้นฟูสมรรถนะคนไข้
 • ความสัมพันธ์ในรูปแบบการสื่อสารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์

นักวิจัย

 • ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ (punsawad_y@su.ac.th)