ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด
โครงการ Global project-Based Learning 2023 at silpakorn university
17 สิงหาคม 2566
โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์บริการวิชาการ: หัวข้อ การสร้าง Function และ Class ในภาษา Python รุ่นที่ 1
5 สิงหาคม 2566
การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA
4 สิงหาคม 2566
โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์เสริมปัญญา: อบรมคอร์ส LCCE LINK Certified Network Cabling for Engineering
4 สิงหาคม 2566
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รุ่นที่ 2)
29 กรกฎาคม 2566
การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ AUN-QA
24 กรกฎาคม 2566
ประชุมชี้แจงรายละเอียดของการใช้ใบประกาศนียบัตร ดีเด่น ดีมาก และดี และสอนการทำ Portfolio ในการสมัครเข้าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
23 กรกฎาคม 2566
โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์เสริมปัญญา :EE Camp episode 1
22 กรกฎาคม 2566
อบรมโครงการวิศวะไฟฟ้าศิลปากรสร้างสรรค์บริการวิชาการ สำหรับบุคคลภายนอก ในหัวข้อเรื่อง การจำแนกภาพด้วย CNN Model โดยใช้ Python ร่วมกับ Tensorflow สำหรับผู้เริ่มต้น
22 กรกฎาคม 2566
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565
11 กรกฎาคม 2566